Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Bakalář PLUS – šance pro talentované uchazeče

Směřujete na přírodovědně zaměřené obory? Je pro vás klíčová kvalita vzdělávání a kontakt s ostatními studenty, kteří jsou zaměřeni podobně? Přírodovědecká fakulta UK v Praze připravila pro takovéto aktivní studenty program Bakalář PLUS.

Bakalář PLUS – o co se jedná?

Podle oficiálních materiálů PřF UK jde o nadstavbový program určený studentům bakalářského studia. Fakulta jej začala realizovat v akademickém roce 2012/2013. Po formální stránce jde o bezplatný program celoživotního vzdělávání, do kterého se hlásí studenti bakalářského studia Přírodovědecké fakulty UK.

Komu je program určen

Program je zaměřen na studenty, kteří jsou nadprůměrně motivovaní a talentovaní. Tedy zejména ti, kteří dosahovali již na střední škole špičkových výkonů, těm, kteří se chtějí zaměřit na vědeckou dráhu a mají k tomu předpoklady. Předměty zahrnuté do programu jsou většinou nadprůměrně náročné a poskytují nový, širší náhled na problematiku. Program naopak nebude vyhovovat těm, kteří chtějí školou tzv. propolout, těm, kteří chtějí jen „získat titul“ na přírodovědně zaměřené škole.

Za úspěšné absolvování pěti studijních povinností z tohoto programu (nabídka předmětů je k dispozici např. na stránce http://www.bakalarplus.cz/predmety/) obdrží student od děkana fakulty certifikát Bakalář PLUS.

Komentář redakce: jde o jakousi třešničku na dortu. Bakalář a bakalář PLUS jsou si samozřejmě rovni, co se dosažené úrovně vzdělání týče. Nicméně absolvování náročnějších kurzů (navíc bez rizika toho, že by neúspěch v jejich studiu ovlivnil bakalářské studium) studenta obohacuje. Nelze opomenout též jistý „sociální aspekt“. V rámci bakaláře PLUS se setkávají lidé nadprůměrní, s výrazným zájmem o kvalitu vzdělávání a o získání širšího nadhledu. Už jen přítomnost v takového skupině je pro člověka velmi motivující. Absolvování této nadstavby také může být drobným vylepšením profesního životopisu.

Kde získám více informací?

Nejlépe na oficiálních stránkách projektu, tedy na stránce http://www.bakalarplus.cz/. Na těchto stránkách získáte informace o tom, jak se do programu přihlásit, jaké předměty program zahrnuje, často kladené otázky, kontakty atp.