Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Popis absolventa a charakteristika studijních oborů v oblasti UR a EVVO. Jak číst mezi řádky...

Prvotním zdrojem informací o konkrétním oboru na konkrétní škole by měly být -- a zpravidla také jsou -- webové stránky příslušných fakult, případně stránky kateder a ústavů realizujících výuku daného oboru. Uchazeče (celkem pochopitelně) zajímají informace o uplatnění absolventů a obsahu studia. Jsou tato data zajímavá, smysluplná a informačně bohatá?.

Procvičujte se v aktivním čtení a kritickém myšlení

Pokuste se přeformulovat informace z VŠ webů tak, jako byste chtěli třeba zahraničním studentům neznalým našich kontextů přiblížit, co je na daném oboru charakteristické, resp. klíčové.

Jako námět poskytujeme seznam několika otázek, které by uchazeč měl o „svém oboru“ vědět.
1) Jak byste doplnili větu „Nejdůležitějšími předměty v prvních letech studia jsou především předměty…“?
2) Jaké jsou formy výuky, resp. jaký je jejich poměr (přednášky vs. praktická/laboratorní cvičení, …)?
3) Jaký je ve studijním plánu podíl výcviku manažerských dovedností a soft-skills na ostatních předmětech?
4) Obsahuje studijní plán i mezioborové přesahy? – Téma z hlediska UR a EVVO velmi podstatné.
5) Komu studium bude nejspíše vyhovovat? (kreativním typům, studentům s velkým smyslem pro řád a pořádek, …) Jak bude časově náročné?

Popisy uplatnění absolventů

Zatímco v případě popisu studia byla situace vlastně relativně přehledná – v jistém smyslu se snažíme okomentovat studijní plán, zde je situace komplikovanější.

1) Jaké jsou názvy pozic, na nichž se absolventi konkrétního oboru uplatňují? (… abych jakožto budoucí možný absolvent věděl, jaké pozice „mám vůbec na jobportálech hledat?“)
2) Jaké pozice dostávají/získávají čerství absolventi jako první? (Popisy absolventů často sklouzávají k širokým odpovědím a dávají dohromady absolventy v různé etapě kariéry – s praxí, bez praxe, …)
3) Mluví-li se o uplatnění absolventa ve firmách, resp. v komerčním sektoru, pokuste se najít lepší charakteristiku firem, do níž absolventi směřují – jedná se o velké, malé nebo střední firmy? V jakém odvětví typicky působí? Na jaké úrovni řízení působí? Našli byste několik vhodných firem, u kterých by se uchazeč mohl zajímat o práci? Obdobné otázky zkuste zodpovědět i pro státní správu a samosprávu. Je s podivem, že tyto informace VŠ standardně ve svých textech o oborech neuvádějí (s několika málo výjimkami.
4) V čem mají absolventi „vaší“ školy výhodu proti ostatním studentům?
Ten, kdo postupuje podle těchto otázek, udělá si zpravidla lepší představu než ten, kdo jen pasivně čte to, co bylo tvůrci obsahu fakultních webů připraveno.