Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Zajímejte se o témata bakalářek! (...aneb jak dobře vybrat vysokou školu i obor I.)

To, že studium na vysoké škole je rozděleno do několika typů (bakalářské, navazující magisterské a doktorské – s výjimkou některých programů, jako např. lékařství či právo, kde existují jen „dlouhé“ nenavazující magisterské programy) je mezi uchazeči dostatečně dobře známo. Rovněž je známo, že studium v bakalářském cyklu je (typicky) ukončeno bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. V následujícím článku Vás chceme přesvědčit, že o témata bakalářských prací je dobré zkoumat už na střední škole..

"Bakalářka?" "Tak to se mě ještě hooodně dlouho týkat nebude...," odvětí zpravidla maturant-uchazeč o studium na VŠ. Je to pochopitelné, protože mezi maturitou a bakalářkou zkouškou je -- z hlediska uchazeče -- těžko představitelné množství práce a „dlouhé“ tři roky (někdy i více). Proč by se tedy měli uchazeči zajímat o témata bakalářských prací vypisovaných na jednotlivých fakultách, o které uchazeči jde?

Bakalářská práce – co to vlastně je?

Bakalářská práce je obvykle první rozsáhlejší (kvalifikační) práce, kterou student píše. Neočekává se, že bakalářská práce bude přinášet nové myšlenky a objevy, může jít např. o systematickou, kvalitně provedenou a okomentovanou rešerši, výzkum trhu, analýzu nějakých konkrétních dat spolu se zdůvodněním zvolených metod, naprogramování funkčního softwaru a zpracování jeho dokumentace, sepsání východisek a důvodů, proč byl naprogramován právě takto, nový pohled na určitou problematiku nebo rozsáhlejší popis problematiky nové.

Proč se zajímat o témata bakalářských prací?

Jedním z častých dotazů, kterými se uchazeči o studium na VŠ zabývají, je dotaz typu: „mám jí raději na obor veřejná správa a regionální rozvoj na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, nebo na obor regionální rozvoj a správa na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity? Odpověď na tento dotaz je samozřejmě odvislá od toho, co uchazeč od studia očekává a jaké má preference. I podobně (či dokonce shodně) nazvané obory na různých fakultách nemusí (a typicky nemají) shodný obsah. Někde se klade důraz na to, jinde na ono. Některé fakulty kladou důraz spíše na hluboké teoretické zázemí s cílem připravit absolventy spíše na akademickou dráhu, jiné se zaměřují spíše na kvalitní a dostatečně dimenzovanou spolupráci s praxí (firmami, veřejnými institucemi atp.). To vše se zpravidla projeví i v tématech bakalářských prací.

Čeho si všímat u bakalářských prací?

Jistě se objeví námitky, že maturant nemůže z prozkoumávání (témat) bakalářských prací nic mít, protože obsah bakalářských prací se opírá o netriviální znalosti načerpané během celého bakalářského studia. Nám však nejde o to plně porozumět obsahu práce, natož ji oponovat, ale všímat si některých indicií, které pomohou zorientovat se v nabídce studia.

Zaměření

Témata bakalářských prací indikují reálné zaměření toho kterého oboru, resp. pedagogů a studentů dané fakulty. Příklad: studijní obor nese název „regionální rozvoj a správa“ a mezi tématy bakalářských prací se podezřele často vyskytují témata z oblasti cestovního ruchu. To jistě není na škodu, neboť cestovní ruch bezpochyby do kontextu regionálního rozvoje a správy patří. Některému uchazeči to může preferovat, jinému bude toto zaměření oboru spíše nesympatické.

Obecnost versus konkrétnost

Již podle názvu lze často odhadnout, zda na daném oboru převažují práce teoretické a obecné, anebo zda zadání často pocházejí z praxe a budoucí bakalář při jejich zpracovávání řeší nějaký reálný problém. Opět, někomu vyhovuje to, jiný preferuje něco jiného. Ale každopádně je dobré v tom mít jasno ještě před podáním přihlášek na VŠ.

Jazyk bakalářské práce

Bakalářské práce se zpravidla píší v češtině (případně ve slovenštině v případě slovenských studentů) a také v angličtině. Velký podíl anglicky psaných bakalářských (a zejména diplomových) prací naznačuje, že daná fakulta pěstuje silné zahraniční kontakty, že studenti často vyjíždějí na stáže do zahraničí či snaží se publikovat v mezinárodních časopisech.

Pocit z obsahu bakalářských prací

Na mnohých školách (průkopníkem byla v ČR Masarykova univerzita v Brně) lze, alespoň omezeně, nahlížet po internetu do obsahu bakalářských prací. Nenechte se vyděsit tím, že textům práce příliš nerozumíte. Spíše s jimi zalistujte a „pozorujte, co s vámi čtení dělá“. Zdá se vám obsah náročný, ale máte chuť do popisované problematiky proniknout? Nebo se vám naopak zdají témata nezáživná a představa, že se těmito věcmi budete (muset) zabývat vám nahání hrůzu? I to berte v úvahu při volbě oboru a konkrétní fakulty.